Všeobecné obchodní podmínky (VOP)
+36-1
286-0190
+36-1
289-0042
+36-1
289-0933
OBSAH KOŠÍKU
Vᚠkošík je prázdný!

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Úvodní ustanovení


Níže uvedený dokument obsahuje právní obchodní podmínky nákupů přes internet prostřednictvím webshopu společnosti Sinaopt Kft. (s.r.o.). Schválením své objednávky souhlasíte se smluvními podmínkami ve smyslu zákona týkajícího se uzavírání smluv, a proto si bezpodmínečně přečtěte následující podmínky ještě před uzavřením své objednávky!

 

Níže uvedený dokument obsahuje právní obchodní podmínky nákupů přes internet prostřednictvím webshopu společnosti Sinaopt Kft. (s.r.o.). Schválením své objednávky souhlasíte se smluvními podmínkami ve smyslu zákona týkajícího se uzavírání smluv, a proto si bezpodmínečně přečtěte následující podmínky ještě před uzavřením své objednávky!


Tato stránka je internetovým obchodem společnosti Sinaopt Kft. (s.r.o.). Pokud využijete služby této webstránky a odešlete svou objednávku přes internetovou stránku naší firmy, tímto současně vyhlašujete, že jste si přečetli a přijímáte Všeobecné obchodní podmínky (dále jako VOP), které vznikli mezi Vámi a společností Sinaopt Kft. (s.r.o.). dohodou. Společnost Sinaopt Kft. (s.r.o.). si vyhrazuje právo na změnu VOP bez předběžné dohody a upozornění a uživatel stránky je zodpovědný za to, že si vždy a v každém případě zkontroluje dané a aktuální VOP.

 

Ve webshopu může nakupovat a objednávat pouze osoba starší 18 let. Po odeslání objednávky vzniká v souladu s těmito obchodními podmínkami smlouva mezi společností Sinaopt Kft. (s.r.o.). a fyzickou osobou anebo firmou, která objednávku odeslala (dále jako Objednatel) a Objednatel se zavazuje k tomu, že objednané zboží převezme a kupní cenu vyplatí při odběru zboží.

 

Objednatel přijímá smluvní podmínky na stránce „Obsah košíku“ stisknutím tlačítka „Odeslat“ a elektronickým odesláním údajů objednávky.

 

Identifikace smluvních stran


Kupní smlouva vzniká mezi společností Sinaopt Kft. (s.r.o) jako Dodavatelem a Objednatelem jako zákazníkem. Společnost Sinaopt Kft. (s.r.o) je odpovědná pouze za objednávky odeslané prostřednictvím své internetové stránky, za produkty správně označené logem firmy a patřičnými údaji podle internetového katalogu firmy.

 

K přijetí Vaší objednávky je nutné uvést potřebné údaje o Vás anebo Vaší firmě, které najdete na objednávkovém formuláři naší webstránky. Nekompletně, špatně anebo nesprávně vyplněné údaje nepřijímáme a objednávku zrušíme. Pokud se registrované údaje neshodují se skutečností, anebo jsou v rozporu s některým bodem VOP, objednávku zrušíme bez udání důvodu. Objednávku potvrdíme telefonicky, anebo prostřednictvím e-mailu. Společnost Sinaopt Kft. (s.r.o) si vyhrazuje právo na kontrolu správnosti registrovaných dat.

 

Vyhrazujeme si právo na odstoupení od plnění objednávky bez udání důvodu – kdykoli před úhradou kupní ceny.

 

Ceny


Červenou barvou uvedená cena na údajích jednotlivých produktů je nabízená brutto cena výrobku, která je sníženou brutto cenou výrobku o slevu za nákup přes internet podle všeobecného ceníku. Cena je platná v daný moment a stane se konečnou cenou tehdy, když objednatel řádně vykoná kroky objednávacího procesu a schválí objednávku. Konečná cena výrobku a dopravy je ta cena, která je uvedená vedle výrobku v době objednávky a také v e-mailu potvrzujícím objednávku. Konečná cena může být změněná pouze po společné dohodě obou stran. Přeškrtnutá cena (cena ze seznamu) uvedená u popisu výrobků je cena ze seznamu udaná Importérem a má pouze informativní charakter. Z této ceny se tvoří %-ní prodejní cena.


Pokud dojde z nějakého důvodu ke změně objednávky anebo objednávek nebo budou spojené, na změněnou objednávku se vztahují dopravní a platební podmínky platné v době změny objednávky. Společnost Sinaopt Kft. (s.r.o) si vyhrazuje právo na změnu ceny bez udání důvodu.

 

Skladové zásoby

 

Ne každý kus z naší katalogové nabídky nacházející se na webstránce je k dispozici do 24 hodin skladem. Pokud nejsme schopni obsloužit objednatele zbožím ze skladu, tak jej informujeme o očekávané dostupnosti výrobku během procesu jednání. Naše firma odebírá pneumatiky od několika domácích a zahraničních importérů. Zboží, které je většinou dostupné do 2-10 pracovních dní, dodáváme v případě odeslané objednávky do termínu dohodnutého se zákazníkem. Tato skutečnost se může odchýlit v případě sezonních produktů (letní a zimní pneumatiky).


Zákazník zasláním své objednávky přijímá tyto podmínky.

Právo na odstoupení od smlouvy (záruka vrácení)

 

Podle zákona o odstoupení od smlouvy ve smyslu Nařízení vlády č. 17/1999 můžete odstoupit od objednávky do 8 pracovních dní po převzetí zboží.


V takovémto případě Vám prodávající okamžitě, ale nejpozději do třiceti dní po odstoupení od smlouvy, vrátí zaplacenou kupní cenu. Odstoupení od smlouvy musíte co nejdříve avizovat druhé smluvní straně v dopise, anebo e-mailem.


Během odstoupení od smlouvy:

 

 • Produkt musí být vrácen prodejci dříve, než kupující obdrží spět kupní cenu.
 • Spotřebitel nese kvůli uplatnění práva na odstup náklady spojené s vrácením zboží. Kromě těchto nákladů už spotřebitel nenese žádné jiné náklady.
 • Pokud bude zboží poškozené, anebo ve špatném stavu, prodejce může žádat úhradu za škody způsobené nesprávným použitím zboží.

Odpovědnost prodejce


Společnost Sinaopt Kft. (s.r.o) nenese odpovědnost za textové chyby, za správnost informací uvedených na stránce, za pravdivost údajů. Společnost Sinaopt Kft. (s.r.o) si vyhrazuje právo vůči Uživateli kdykoli smazat služby i obsah stránky z jakéhokoli důvodu bez předběžného upozornění, dále si vyhrazuje právo kdykoli změnit služby a obsah v plném rozsahu, anebo jejich částečné zrušení. Společnost Sinaopt Kft. (s.r.o) nenese odpovědnost vůči návštěvníkům anebo uživatelům stránky ohledně škod pocházejících z obsahu stránky jako celku, anebo její části, ani z jejího pozastavení respektive přerušení bez předběžného upozornění, ani z jejích změn. Protože společnost Sinaopt Kft. (s.r.o) funguje jako zprostředkovatel obchodu mezi výrobci pneumatik a zákazníky, nenese odpovědnost za žádnou takovou škodu, která může nastat po nákupu přímo anebo nepřímo ve spojitosti s technickými závadami pneumatik, nehodou, či rozbitím. Objednatel prohlašuje, že prostřednictvím třetí osoby nezahájí soudní řízení ve věci odškodnění proti společnosti Sinaopt Kft. (s.r.o) a jejím zaměstnancům ve spojitosti se službami poskytovanými společností Sinaopt Kft. (s.r.o.). Jednání v souvislosti s těmito případy patří do účinnosti výrobce a zákazníka.

 

Odpovědnost zákazníka


Objednatel bere na vědomí, že schválením své objednávky / svých objednávek přijímá tuto smlouvu a pokud nedodrží zde uvedené podmínky, dopouští se porušení smlouvy, za kterou je právně zodpovědný.


Objednatel se zavazuje, že zabezpečí převzetí a úhradu objednaného zboží v souladu s platebními způsoby uvedenými ve VOP. Pokud se doručení zboží neuskuteční vinou objednatele, objednatel uhradí společnosti Sinaopt Kft. (s.r.o) dodatečné náklady pocházející z této skutečnosti. V takovémto případě vystaví společnost Sinaopt Kft. (s.r.o) fakturu o dodatečných nákladech.

 

Platnost smlouvy
 

Tato smlouva vstupuje v platnost schválením objednávky a uzavře se splněním objednávky. V případě průběžných objednávek zůstává smlouva v platnosti až do té doby, kdy se nesplní veškeré závazky obou stran. Systém Sinaopt Kft. (s.r.o) udělí každé platné objednávce automatické identifikační číslo objednávky, které obdrží objednatel v potvrzujícím e-mailu, kterého adresu uvede objednatel. Platná je pouze objednávka mající identifikační číslo objednávky!
 

Autorské právo


Bez povolení společnosti Sinaopt Kft. (s.r.o) se zakazuje využívat název, obraz a logo společnosti ke všem výrobkům anebo službám, které nepatří ke společnosti Sinaopt KFT. (s.r.o) které může vést k podvodu zákazníků a k poškozování dobrého jména společnosti Sinaopt Kft. (s.r.o) anebo jeho internetového obchodu. Textové informace, obrázky, emblémy, typografické a designové prvky nacházející se na našich internetových stránkách spadají pod účinnost autorského práva, je zakázané tyto prvky rozmnožovat, šířit a využívat bez písemného svolení společnosti Sinaopt Kft. (s.r.o.).
 

Ochrana údajů


K využívání určitých služeb musí Uživatel poskytnout osobní údaje. Společnost Sinaopt Kft. (s.r.o) provozující internetové stránky se zavazuje, že Vás před uložením a manipulací s Vašimi údaji zřetelně a jasně upozorní na způsoby, cíle a principy využití Vašich osobních údajů. Společnost Sinaopt se zavazuje, že se získanými údaji bude nakládat s nejvyšší důvěrností a neodevzdá je druhé straně s výjimkou případu, kdy to bude Uživatel zvlášť vyžadovat kvůli určitému procesu. Výjimku z výše uvedeného představují ty informace, které jsou potřebné pro dodávku daného produktu kurýrskou službou.


K tomu, abychom mohli vystavit fakturu a abychom zásilku odeslali na správnou adresu, nám musíte poskytnout následující informace:

 • Příjmení a křestní jméno (v případě podniků název firmy, respektive kontaktní osoby)
 • Adresa
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • Poštovní adresa (pokud se liší od uvedené adresy)
 • Data používáme výlučně na to, abychom splnili Vaši objednávku, respektive, abychom Vám poskytli informace o objednávce a abychom Vám případně mohli zaslat zpravodaj o našich akcích.

Platba bankovní kartou


Banka OTP Bank Rt zabezpečuje pro www.sinaopt.com možnost přijetí bankovních karet prostřednictvím systému plateb platebními kartami používajícího SSL protokol. V případě platby bankovní kartou Vás přesměrujeme na stránku OTP Bank a úhrada se uskuteční na stránce provozované OTP Bankou v souladu s předpisy a bezpečnostními směrnicemi mezinárodních společností bankovních karet a ne na stránkách webshopu www.sinaopt.com. Internetový obchod www.sinaopt.com nevlastní data, číslo, datum platnosti Vaší karty ani Vašeho účtu patřícího ke kartě a to v žádné formě a nemůže o těchto údajích získat přehled.

 

K platbě bankovní kartou budete potřebovat následující údaje, prosíme, abyste si připravili svou platební kartu:

 

 • Číslo karty (na přední straně karty uvedené 13-19-ti znakové číslo embosované anebo tištěné)
 • Datum vypršení platnosti karty (na přední straně karty uvedené číslo embosované anebo tištěné ve formě mm/rr)
 • Kontrolní kód platnosti (na zadní straně karty poslední tři čísla uvedená na panelu s podpisem) (CVV2, anebo CVC2) Pokud na Vaší kartě není uveden takovýto kód, nechejte pole týkající se této platby, prázdné.

V našem obchodu můžete platit následujícími typy platebních karet:

 • Visa (embosovaná)
 • MasterCard (embosovaná)
 • American Express (embosovaná)
 • Electron (neembosovaná), podle jejího vydání – v případě těchto karet rozhoduje emisní banka o tom, zda umožní použití dané karty k platbě na internetu. Pokud Vaše emisní banka povolila použití Vaší karty k platbě na internetu, samozřejmě můžete v našem webshopu platit Vaší kartou Electron. Pro obdržení přesných informací se informujte ve Vaší bance.
 • Maestro (neembosovaná), výlučně karty vydané bankou OTP Bank Rt se začátečními číslicemi 675761. Pokud je na Vaší kartě uvedených jen 10 číslic, prosíme, nejdříve vepište číslice 675761 a poté vložte 10-ti místné číslo Vaší karty.

Závěrečná ustanovení


V otázkách neregulovaných touto smlouvou a souvisejícími dokumenty jsou směrodatné občanský zákoník a právní předpisy související s elektronickým obchodem a uzavíráním smluv. Naše firma dodržuje etické normy související s těmito skutečnostmi.


V případě jakéhokoli právního sporu spadá společnost Sinaopt Kft. (s.r.o) pod účinnost soudu podle sídla společnosti.Cenové kategorie
 
Šířka
Profil %
Průměr disku
Značky
Armour
L-guard
Aurora
OROSZ
Linglong
WANLI
Goodride
Goodyear
Kleber
SAVA
Triangle
Nexen
Nankang
MAXXIS
Doublestar
Fulda
Infinity
Dunlop
Michelin
Chengshin
Tyrex
Egyéb
Dneproshina
Danubiana
Rosava
TAURUS
Debica
BF Goodrich
GT Radial
Kormoran
Kumho
Bridgestone
Trayal
Tigar
FORCE
SEMPERIT
Falken
Firestone
Kingstar
Pirelli
Hankook
Continental
Nokian
Daewoo
GENERAL
Roadstone
Antyre
KAMAZ
Armpower
Boto
Jinyu
Aeolus
Double Coin
Kama
Westlake
METZELER
HEIDENAU
MITAS
Vee Rubber
KENDA
BKT
ALLIANCE
Carlisle
Diverse
Tianli
Protector
Import/China
Import China
TRELLEBORG
Özka
Import
Ling Long
GALAXY
Cheng Shin
Taifa
TITAN
Longway
DURO
Vredestein
Voltyre
Windpower
Security
Kings Tyre
Veloce
Barnaul
CHENGSHAN
Rintal
Omszk
KABAT
Taishan
Belshina
STARCO
Yaroslavl
East One
PETLAS
Fullrun
Roadmax
Hilo
Sportiva
MATADOR
Fortuna
Riken
Barum
Cordiant
Mentor
Evergreen
Dayton
Toyo
Marshal
Protect
Bolgar
BFGoodrich
Winguard
Firenza
Leao
Rockstone
Agate
Fullway
Voronyezs
Malhotra
Gripking
Cooper
Yokohama
Tyfoon
Armstrong
Gislaved
Ceat
General Tyre
KINAI
Zetum
Marangoni
Mastercraf
Momo
UNIROYAL
FUTÓZOTT
ITALMATIC
BOLG+R
SOLIDEAL
VEERUBBER
RUBENA
INNOVA
LORD
SEHA
GTRADIAL
LOR
TVS
CULTOR
Fribo
Rigdon
VICTOR
NorTEc
Strial
BARKAS
Longmarch
MULTICAR
KINGS TIRE
Minerva
Pneumant
MASTER
EAGLE
DYNAMIC
FEDERAL
Sailun
Aufine
Saetta
Avon
Apollo
achilles
Landsail
Ovation
Gt-radial
Kingstire
Momo Tires
Bf-goodrich
Radar
Lassa
Insa
Novex
Master-Steel
B.F. Goodrich
Gajah Tunggal
Meteor
Diversen
Milestone
Fullway Tyres
Autogrip
Viking
Constancy
SEBRING
HERCULES
ATR
EP Tyres
EGB
manufacturer
Kingrun
Antares
RAPID
Goform
Superia
Tristar
Duraturn
Royal Black
Imperial
Goalstar
Grenlander
Firemax
NOR
Annaite
Speedways
Broadway
Roadlux
Onyx
Deli
Mirage
Deepstone
Hifly
Fortune
Amberstone
I-Link
Roadshine
LONG
Satoya
Rotalla
Forward
Sierra
Landy
EUROTEC
Vyrábajúca krajina
1239 Budapest, Grassalkovich út 255.
Tel.: +36-1/286-0190 | +36-1/289-0042 | +36-1/289-0933
Fax: +36-1/289-0043 | Email:

CZK
internetový obchod zimních a letních pneumatik v českém jazyce
Pneumatiky webshop
JAZYK
Sinaopt Kft. - gumi webáruház
Sinaopt Kft.
Kancelář:
1239 Budapest,
Grassalkovich út 255.
I.em. 106.
Sklad/fakturační adresa:
1239 Budapest,
Grassalkovich út 294.
Fax:
+36-1-289-0043
Telefon:
+36-1-286-0190
+36-1-289-0042
+36-1-289-0933
Fax:
+36-1-289-0043
E-mail:
Otevřený:
pondělí-pátek
8.00-17.00